انجمن حسابداری دانشگاه خیام

انجمن علمی حسابداری موسسه آموزش عالی خیام مشهد


اعضای انجمن علمی دوره تحصیلی 93 - 94 اعلام شد

مراسم انتخابات انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه خیام امسال نیز همانند سال های گذشته برگزار گردید و از میان داوطبان تعداد به رای دانشجویان به عنوان اعضای انجمن علمی برای هر رشته انتخاب شدند... در رشته حسابداری افراد ذیل به عنوان اعضای انجمن علمی حسابدار...

ادامه ی خبر